اما در خودروهایی 

که مجهز به سیستم ترمز ABS هستند در هنگام ترمز چرخ ها قفل  نمی شوند

و فرمان به طور کامل در اختیار راننده است. در نتیجه راننده می تواند در زمانی که

فاصله خودرو خود با خودروی جلویی کافی نیست در حین ترمز از فرمان پذیری

 خودرو استفاده کرده و تغییر مسیر دهد. ویژگیمهم دیگر این سیستم، نقش حیاتی

آن در جلوگیری از انحراف یا چرخش خودرو در زمان ترمز شدید در جاده های لغزنده است.

در چنین شرایطی به دلیل اینکه چرخ ها در هنگام ترمز خودرو قفل نمی شوند خودرو در

حالت تعادلباقی می ماند اما خودرو های فاقد ABS در زمینهای لغزنده پس از ترمز شدید

به یک سمت منحرف شده و یا خودرو شروع به چرخش می کند. 

 مکانیزم عملکرد سیستم ترمز  ABS به گونه ای است که در ابتدا حسگرهای سرعت با

تشخیص سرعتِ چرخها اطلاعات لازم را به شکل سیگنال به واحد کنترل الکترونیکی

(ECU) ترمز  ABSارسال می کنند. واحد کنترل الکترونیکی نیز بر مبنای تغییرات سرعت

چرخ ها با انجام یک سری محاسبات وضعیت چرخها را بدست آورده و بر اساس آن به

عملگرهای سیستم فرمان می دهد که فشار بهینه و لازم را به هر کدام از ترمزهای

روی چرخ ها اعمال کنند. متعاقب آن، واحدهای فشار هیدرولیک ترمز بر اساس

فرمانی که از ECU می گیرند فشار هیدرولیک را کاهش یا افزایش داده و یا ثابت

نگه می دارند و نهایتاً برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها نرخ لغزش مطلوب

در زمان ترمز گیری که ۱۰ تا ۳۰ درصد می باشد ایجاد شده و فرمان پذیری

خودرو تا حد زیادی حفظ می شود.