طرح فروش کارت اشتراک امداد

طرح امداد برنزی یکساله ( تک ستاره )

1- اعزام رایگان امدادگر بصورت رایگان ( تنها یکبار ) 

2-اعزام رایگان خودروبر در تهران بصورت رایگان ( تنها یکبار )

3- راهنمایی و پشتیبانی رایگان یکساله بصورت تلفنی توسط متخصصین مجموعه


طرح امداد نقره ای یکساله ( دوستاره )

1- اعزام رایگان امدادگر بصورت رایگان (تنها 2بار )

2- اعزام رایگان خودروبر در تهران بصورت رایگان ( تنها 2بار )

3- راهنمایی و پشتیبانی رایگان یکساله بصورت تلفنی توسط متخصصین مجموعه


طرح امداد طلایی یکساله ( سه ستاره )

1- اعزام رایگان امدادگر بصورت رایگان ( تنها 3بار )

2- اعزام رایگان خودروبر در تهران بصورت رایگان ( تنها 3بار )

 3- راهنمایی و پشتیبانی رایگان یکساله بصورت تلفنی توسط متخصصین مجموعه