دلایل کم کردن و مصرف روغن موتور خودرو

اتلاف روغن موتور در اثر تبخیر

همان طور که در مقاله  بیان گردید، اتلاف بخشی از روغن موتور در اثر تبخیر در موتور خودرو می باشد. کاهش حجم روغن موتور در محدوده ی مجاز استاندارد در اثر تبخیر، ناشی از شرایط موتور و اشکالات مکانیکی خودرو نبوده و امری طبیعی است.

طراحی موتور ( موجود بودن روغن موتور در محفظه احتراق)

کاهش روغن موتور به خاطر طراحی موتور

در طراحی موتور خودرو وجود مقداری روغن موتور در محفظه احتراق، به منظور روانکاری سطوح و جلوگیری از سایش پیستون و سیلندر در حین حرکت های رفت و برگشتی پیستون ضروری می باشد. مقدار مجاز کاهش روغن موتور براساس طراحی موتور خودرو در دفترچه راهنمای خودرو ذکر گردیده است. 

عدم انتخاب روغن موتور مناسب ( شاخص گرانروی)

شاخص گرانروی روغن موتور خودرو می بایست مطابق با دفترچه راهنمای خودرو باشد چرا که انتخاب روغن موتور با ویسکوزیته پایین به خاطر غلظت پایین تر روغن موتور، موجب مصرف و کاهش بیشتر روغن موتور می گردد. لازم به ذکر است که استفاده از روغن موتور با ویسکوزیته بالا به دلیل عدم روانکاری مناسب در زمان استارت و شروع حرکت خودرو توصیه نمی گردد.

شرایط رانندگی

رانندگی در شرایط خاصی همچون بار سنگین و دور بالاتر به علت فشار بیشتر به واشرها و آب بندها مصرف روغن موتور را افزایش می دهد

مشکلات فنی موتور

در اثر روغن سوزی موتور، روغن موجود در موتور وارد محفظه احتراق گردیده و به همراه بنزین می سوزد و معمولا دود آبی رنگ از اگزوز خودرو خارج می گردد. روغن سوزی موتور به خاطر دلایل متعددی از جمله فرسودگی حلقه پیستون ها و دیواره سیلندرها، شکستن یک یا چند رینگ پیستون، خرابی واشر سرسیلندر و میل لنگ می باشد.

دمای بیش از حد موتور ناشی از مشکلات مکانیکی موتور، موجب تبخیر بیشتر روغن موتور می گردد.

نشت روغن موتور خودرو از بخش های مختلف موتور می تواند موجب کاهش روغن موتور گردد.

در صورتی که میزان کاهش روغن موتور بیش از مقدار مجاز ذکر شده در دفترچه راهنمای خودرو می باشد می بایست نسبت به علت یابی و رفع ایرادات فنی موتور اقدام گردد.همچنین در صورتی که میزان کاهش روغن موتور کمتر از مقدار مجاز می باشد می بایست نسبت به سرریز روغن موتور اقدام نمود.