بر اساس رای جدید دیوان عدالت اداری , راننده ای که گواهینامه ندارد یا مدت ان پایان یافته باشد و تمدید نکرده باشد ,چنانچه تصادف کند , ولو اینکه بیمه ثالث داشته باشد , بیمه هیچگونه خسارتی پرداخت نمیکند . 

به عبارتی ساده تر اگر گواهینامه رانندگی شما مدتش تمام شده باشد و به هر دلییلی تمدیدی نکنید , سوار ماشین بدون بیمه هستید و در زمان تصادف , خسارت و دیه را باید از جیب خودتان بپردازید . 

گواهینامه رانندگی را تمدید کنید ; مبلغ دیه , 800 میلیون تومان میباشد .