تعویض روغن گیربکس دستی

در خودروهای با گیربکس دنده دستی بین 50 تا 100 هزار کیلومتر کارکرد باید روغن گیربکس بازبینی شود و در صورت نیاز تعویض شود ، طبق نظر کارشناسان بهترین زمان 70 هزار کیلومتر کارکرد است . 

زمان تعویض روغن گیربکس دنده اتومات

گیربکس های دنده اتوماتیک به دلیل اینکه حرارت بیشتری تولید میکنند ، زمان تعویض روغن گیربکس کمی ودتر باید انجام شود و بین 25 تا 50 هزار کیلومتر کارکرد است . 

نشانه های زمان تعویض روغن گیربکس

- اگر دنده عوض کردن برایتان دشوار شده ، نگاهی به روغن گیربکس بیندازید

- در رفتن دنده هم میتواند نماد و نشانه ای از فرا رسیدن زمان تعویض روغن گیربکس باشد .

- اگر خودرو را روشن کرده اید اما حرکت نمیکند و صداهای قرچ و قروچی ناخوشایند از زیر آن به گوش می رسد هم باید به فکر تعویض روغن گیربکس باشید یا دست کم ، کیفیت و وضعیت آن را بررسی کنید .