- بویی شبیه به لاستیک / پلاستیک سوخته

این یک هشدار است برای تمام شدن صفحه کلاچ 

- صدای قیژ قیژ مانند از موتور

این صدا میتواند بیانگر خرابی تسمه تایم باشد 

- صوت کشیدن ترمز

اگر لنت ترمز در گذشته سوت نمیکشیده و بعد از مدتی با سوت همراه میشود ، نشانه تمام شدن لنت میباشد . 

- نوسان نور چراغ

این حالت نشان میدهد سیستم برقی و دینام خودرو با مشکل همراه شده است و هرچه سریعتر باید رفع ایراد شود . 

- صدای جیغ مانند پس از روشن کردن خودرو

اگر پس از روشن کردن خودرو صدایی جیغ مانند میشنوید که پس از گرم شدن خودرو از بین میرود ، مشکل از تسمه دینام است .

- صدای کلیک کلیک در هنگام دور زدن

اگر درهنگام دور زدن یا گاز دادن صدایی کلیک کلیک مانند می شنوید ، پلوس خودرو ایراد پیدا کرده است .

- صدای هیس مانند شبیه به صدای خروج هوا از زیر داشبورد 

این صدای ماشین معمولاً در هنگام فشردن یا رها کردن پدال ترمز شنیده میشود . ممکن است چند ثانیه پس از خاموش کردن خودرو نیز آن صدا را همچنان بشنوید . این صدا نشانه مشکلی در سیستم تقویت ترمز ( بوستر ) می باشد .

- صدای تق تق یا سیلی زدن

اگر از پایین خو دور صدای ضربه زدن یا تق تق بشنوید ، مشکل از یاتاقان متحرک یا یاتاقان اصلی است . در این حالت به اصطلاح میگویند خودرو یاتاقان زده است . اگر صدای ماشین از بخش مرکزی خودرو به گوش برسد و شبیه به صدای سیلی زدن باشد ، احتمال دارد رینگ پیستون یا دیواره پیستون فرسوده باشند.