نشانه های خرابی سیبک فرمان

- خلاصی بیش از حد فرمان

- کشیده شدن فرمان به یک سمت

- عدم بازگشت فرمان بعد از چرخش به یک سمت

- کم شدن میران فرمان پذیری

- ساییدگی ناهموار لاستیک ها

در صورتی باید برای تعویض سیبک فرمان اقدام کنید که خودروی شما هنگام رانندگی به طرفین کشیده شود . در این شرایط ، به دلیل خرابی سیبک فرمان ، خودرو را به سختی میتوان در یک جهت مشخص ، هدایت کرد .

اگر این اتفاق بیفتد ، شما متوجه خواهید شد که نمیتوان فرمان خودرو را به آسانی کنترل کرد . همچنین خواهید فهمید که خودرو تمایل دارد به سمت دیگری حرکت کند ! 

این اتفاقات نشان میدهد که یک یا چند سیبک نیاز به تعویض دارند .