فواید شکاف یا کانال روی لنت های ترمز :

- موجب عبور جریان بهتر هوا و همچنین خنک شدن لنت میشود .

- گاز ها و غبار ایجاد شده از مواد بر اثر حرارت بالا و اصطکاک در زمان ترمزگیری می توانند از این شکاف خارج شوند . 

- شیار روی لنت احتمال شیشه ای شدن لنت و کم شدن توان لنت را کاهش میدهد . 

ویژگی لنت های لبه پَخ دار :

زمانی که کالیپر ترمز قادر نباشد سطح لنت را به دیسک بچسباند باعث فشار به کناره های لنت میشود و همین امر باعث تولید صدا میشود .

مخصوصاً زمانیکه لنت جدیدی استفاده کرده اید و هنوز لبه های این لنت تیز باشد ، بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی از لنت های پخ کرده استفاده میکنند .