بوی گوگرد

دو قطعه در خودرو در صورت خرابی بوی گوگرد میدهند : باتری و مبدل کاتالیستی

اگر باتری بیش از حد شارژ شود یا اگر مبدل کاتالیستی خراب شود ، بوی گوگرد را درون یا اطراف خودرو استشمام خواهید کرد. 

بوی چوب یا لاستیک سوخته

هنگامی که اصطکاک و گرمای زیادی به اجزای خودرو از جمله لنت ترمز یا کلاچ وارد میشود ، ممکن است بوی چوب یا لاستیک سوخته را احساس کنید . 

بوی قارچ یا کپک

این بو از فیلتر هوای کابین بلند میشود ، به ویژه اگر مدت هاست آن را تعویض نکرده اید . این به سیستم تهویه خودرو مربوط میشود . 

بوی بنزین یا روغن داخل خودرو

اگر بوی بنزین یا روغن در خودرو احساس میکنید ، معمولاً نشانه آن است که یکی از این دو مایع در محفظه موتور خودرو نشت میکند . 

بنزین ممکن است از اطراف مخزن یا زیر خودرو هم نشت کند ، اما در این شرایط احتمالا مقداری از آن کف زمین می ریزد و ممکن است آن را ببینید . اما اگر درون محفظه موتور نشت کند ، فقط میتوانید بوی آن را حس کنید .