روغن ترمز ها براساس نقطه جوش با استانداردی به نام DOT تقسیم بندی می شوند . نقطه جوش دسته DOT2 حدود 190 درجه سانتیگراد است . دسته DOT3 نیز از نقطه جوش 205 درجه سانتیگراد برخوردار است . 

دسته های DOT4 و DOT5 نیز به ترتیب دارای نقطه جوش های خشک 230 و 260 درجه هستند . 

آیا روغن ترمزها را میتوان با هم ترکیب کرد ؟

عامل اصلی در ترکیب روغن های ترمز ، نوع سیلیکونی با گلیکولی خواهد بود ؛ پس روغن های DOT4 , DOT3 و DOT5 با یکدیگر سازگار هستند ، اما روغن ترمز سیلیکونی DOT5 با هیچ نمونه جز خودش نمیتواند ترکیب شود. 

اگر روغن ترمز های DOT4 , DOT3 و DOT5.1 را مخلوط و به خودرو اضافه کنیم ، در بدترین شرایط نقطه جوش روغن را پایین می آوریم ؛ اما DOT5 را تحت هیچ شرایطی نمیتوان با روغن های گلیکولی ترکیب کرد . 

زمان تعویض روغن ترمز

سطح روغن ترمز را در بازدیدهای دوره ای ( حداقل یک ماهه ) باید چک کرد تا نسبت به وجود مقدار کافی از آن در سامانه ترمز مطمئن شد . 

توجه داشته باشید که مخزن روغن ترمز می بایست همواره تا شاخص MAX ، پر باشد . 

بهتر است هر سه سال یکبار روغن ترمز اتومبیل خود را به طور کامل تعویض کنید تا هرگونه خطر احتمالی ناشی از عدم کارکرد صحیح از بین برود . 

از اینکه همراه ما هستید بسیار خرسندیم .