رقابتی عجیب و سخت بین این دو خودرو ژاپنی .... کدام خودرو برتر است ؟