اثرات کثیفی فیلتر هوا

از اثرات فیلتراسیون بد هوا میتوان به نارسایی در سیستم سوخت رسانی ، تخریب رینگ های پیستون ، کاهش شتاب ، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی اشاره کرد . بنابراین تعویض به موقع فیلتر هوا برای افزایش کارایی و بازده موتور ضروری است . 

از لوله اگزوز خودرو دود سیاه بیرون می آید .

زمانی که اکسیژن به سختی به موتور می رسد ، سوخت نمیتواند با نسبت مشخصی سوخته شود . این موضوع می تواند باعث نشت سوخت در سیستم شود و از لوله اگزوز بیرون آید . همچنین ممکن است به خاطر سوخت فوقالعاده گرمی که از سیستم اگزوز خودرویتان بیرون می آید ، صداهای ترکیدن بشنوید.