خروج دود آبی نشانگر چیست ؟

خروج دود آبی نشانگر روغن سوزی در خودرو میباشد و همچنین روغن وارد محفظه روغن شده است. 

اما ، ممکن است این دود در زمان های مختلفی خارج شود که هرمورد را در ادامه بررسی می کنیم .

- اگر دود دائمی و مستمر باشد و هنگام شتاب گیری افزایش یابد ، اشکال از رینگ پیستون یا متعلقات تنه سیلندر و سر سیلندر است .

در این صورت سطح روغن در موتور باید کنترل شود و اگر پایین باشد با اضافه کردن روغن به سطح عادی برگردد. 

- اگر با گاز دادن و بالا رفتن دور موتور ، دود متوقف شود به این معنی است که اشکال از سوپاپ است.

- خارج شدن مستمر دود آبی از اگزوز که عموماً در خودروهایی با کارکرد بالا رخ میدهد ، نشانه روغن سوزی است .

به این معنی که مهر و موم و گاید سوپاپ یا رینگ پیستون فرسوده یا شکسته شده و رغن و همچنین سایر روان کننده ها از این محل به بخش احتراق نشت میکند . 

البته بیش از حد بودن سطح روغن هم میتواند دلیل دود آبی اگزوز باشد .