1 - گرفتن کلاچ در زمان توقف و یا پشت چراغ قرمز

گرفتن کلاچ در زمان توقف خودرو فقط عمر صفحه کلاچ و دو شاخ کلاچ را کم میکند . از این رو خلاص کردن دنده در این موارد راه حل بهتری است. 

2 - استفاده از سردنده برای استراحت

قرار دادن دست روی دنده در زمان حرکت باعث میشود به قطعات گیربکس و بوش های هماهنگ کننده فشار وارد بیاید. 

3 - تعویض ناگهانی دنده عقب به دنده یک قبل از ایست کامل

فرض کنید می خواهید در فضایی کوچک خودروی خود را پارک کنید ، ممکن است بارها هنگامی که خودرو هنوز در حال حرکت رو به عقب است دنده را روی یک قرار دهید ، این کار فشار اضافی به قطعات گیربکس وارد میکند ، پس ، بهتر این است که پس از توقف کامل اقدام به تعویض دنده بنمایید. 

4 - گرفتن ترمز و کلاچ به طور همزمان برای توقف خودرو

گرفتن کلاچ باعث خلاصی موتور و شتاب بیشتر خودرو میشود ، بهتر است ابتدا ترمز بگیرید و با کم شدن سرعت خودرو کلاچ بگیرید و سپس دنده را کم کنید . 

5 - استفاده از ترمزها در سراشیبی

اینکه این کار فشار و حرارت زیادی در اجزای سیستم ترمز بوجود می آورد و موجب ساییدگی و فرسایش لنت ها و دیسک ترمز میشود .بهترین کار این است که خودرو را در دنده سنگین قرار دهید.