خرابی های ترمز میتواند برگرفته از عوامل زیر باشد :

1 - آزاد نشدن ترمز

- معیوب بودن شیر یک طرفه

- مسدود بودن دریچه جبران کننده

- شکسته شدن فنر برگردان

- چسبیدن لاستیک پیستون هیدرولیکی

2 - چوب شدن ترمز

- خرابی بوستر ترمز

- خرابی شیر کنترل

3 - کشیدن یکی از چرخ ها هنگام ترمز

کشیده شدن چرخ می تواند ناشی از موارد ذیل باشد :

- مسدود شدن لوله ترمز

- تنظیم نبودن کفشک ها

- نشتی سیستم هیدرولیک چرخ

- لقی بیش از حد بلبرینگ چرخ

- چرب شدن لنت چرخ

- خرابی یا تمام شدن لنت ها

4 - نرمی بیش از حد پدال ترمز

نرمی بیش از حد پدال ترمز یا حالت اسفنجی آن ناشی از عوامل زیر است :

- وجود هوا در سیستم ترمز

- آسیب دیدگی لوله های ترمز

- کافی نبودن مایع ترمز

- سفت نبودن اتصالات لوله ها

- نشتی مایع ترمز

- ساییده شدن کاسه ترمز

5 - کم کردن روغن ترمز

- نشتی سیلندر چرخ

- معیوب بودن لوله های ترمز

- شل بودن اتصالات

- نشتی از پمپ اصلی