نشانه های خرابی طبق

- مهم ترین نشانه خرابی طبق صدای قژقژ هنگام ترمز گیری و عبور از روی سرعت گیرها می باشد . 

- لاستیک سابی 

- کشیدن فرمان به طرفین 

کوچکترین تغییر شکل در طبق موجب تغییر زوایای اصلی چرخ میشود .

در تغییر شکل کم موجب لاستیک سابی و در تغییر شکل زیاد موجب کشیدن فرمان میشود. 

هر روز 2 بند در رابطه با خودرویتان بیاموزید.